Smluvní podmínky

Smluvní podmínky využívání inzertního serveru www.RETROTOY.cz


1. PROVOZOVATEL

Retrotoy.cz je webový inzertní server provozovaný firmou KUNSTDESIGN s.r.o., Bohumínská 2057/1b, 733 01 Karviná, IČ: 27802663, DIČ: CZ27802663, dále jen Provozovatel.

V případech, kdy je uživatel ve vztahu k Provozovateli a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. UŽIVATEL 

Inzertní server retrotoy.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.

 

Poptávky musí být umístěny v patřičně označené kategorii „Poptávka“ a musí poptávat konkrétní věc. Například Uživatel nesmí inzerovat obecně svou činnost (vykoupíme vaše hračky, …) a své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na poptávky, výkupy. Retrotoy.cz není e-shop a ani katalog zboží. Podnikatelským subjektům jsou primárně určeny reklamní odkazy Google Adwords, Adsense, apod mimo inzerci.

Na inzertním serveru retrotoy.cz je zakázána jakákoliv inzerce netýkající se daných kategorií a obecného zaměření serveru (tedy prodeje hraček a modelů). Zakázána je tedy například inzerce:

 • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
 • hubnutí;
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů;
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
 • kopírování disket, CD, DVD;
 • firemní činnosti a zboží na objednávku (v sekci služby platí výjímka na nabízení služeb, nabídka nového zboží je zakázána i zde);
 • opakované inzerce stále stejného nového zboží;
 • neomezeného množství zboží;
 • zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
 • padělků, kopií, napodobenin;
 • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů, apod.;
 • dokladů a technických průkazů;
 • pohonných hmot;
 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • výkupů;
 • poptávek v realitách
 • erotických inzerátů, erotických pomůcek;
 • eKnih;
 • půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;
 • seznamu klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl;
 • léků a potravinových doplňků;
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu.
 • bitcoinů, litecoinů, minerů.
 • herních účtů.
 • mrtvých zvířat, masa.
 • automatických zbraní (útočné zbraně, samopaly, kulomety...).
 • respirátorů, roušek (netýká se ručně šitých roušek, ale profesionálních potřeb pro zdravotníky).

Na serveru je zakázáno inzerovat obecné, nekonkrétní a nicneříkající inzeráty typu "Prodejte své hračky za nejlepší cenu" nebo „Ohodnotím vaši hračku“. Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

3. SLUŽBY 

Veškeré služby serveru Retrotoy.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerce formou bannerů pro podnikatelskou reklamu.


 1. PRÁVA, ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Retrotoy.cz nebo dobrými mravy, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Provozovatel má právo smazat inzerát, který dle jeho uvážení nesplňuje tyto podmínky nebo pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu a nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.3. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu minimálně 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

 

4.4. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 

4.5. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

4.6. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Bazos.cz ani za způsob jakým služby Bazos.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

4.7.  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazos.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazos.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


4.8. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Retrotoy.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Retrotoy.cz mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

4.9. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů, a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

 

 1. PRÁVA, ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI UŽIVATELE 
  5.1. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám.

  5.2. Uživatel/Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

  5.3. Za obsah Inzerátu odpovídá Uživatel/Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

  5.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami.

  5.5. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

5.6. Pokud uživatel provádí něco v rozporu s našimi podmínkami, může být blokován. Doba zablokování se odvíjí od závažnosti porušení a vaší předchozí aktivity na Retrotoy.cz. 1. REKLAMA 

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

7.PLATNOST PODMÍNEK

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Zpracování osobních údajů

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby Serveru a Mobilní aplikace Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru a Mobilní aplikace, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Retrotoy.cz nabízí.

6. Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.


Používání API

API pro přímé napojení Retrotoy.cz je možné používat pouze se souhlasem Provozovatele, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese Provozovatel žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).

Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od Retrotoy.cz

Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.


Obchodní podmínky:

Veškeré služby spojené s soukromých osob a nepodnikatelských inzercí jsou poskytovány zdarma.

 

Reklamní služby pro podnikatelské subjekty jsou domluveny smluvně individuálně po vzájemné dohodě mimo systémy serveru.